Regulamin

Postanowienia ogólne

Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują pomiędzy Zleceniodawcą – Klientem,

a Zleceniobiorcą – Serwisem iBroken, w zakresie świadczonych usług serwisowych sprzętu

elektronicznego.

Składając zlecenie na obsługę serwisową (osobiście w siedzibie serwisu lub drogą

elektroniczną za pomocą formularza zgłoszeniowego) Zleceniodawca potwierdza, że

zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść.

Regulamin jest dostępny w siedzibie Serwisu oraz na stronie internetowej www.ibroken.pl.

Potwierdzeniem zawarcia umowy o świadczenie usług serwisowych jest wystawienie przez

Serwis iBroken pisemnego pokwitowania przyjęcia sprzętu do naprawy i przekazanie go

Klientowi (dla urządzeń dostarczonych przez Klienta do siedziby Serwisu) lub przesłanie kopii

potwierdzenia drogą elektroniczną (w przypadku rejestracji zleceń online).

W przypadku przekazania urządzenia do naprawy usługą door-to-door niezbędne jest

wcześniejsze zgłoszenie zlecenia drogą elektroniczną poprzez wypełnienie Formularza

zgłoszenia naprawy serwisowej oraz dołączenie wydrukowanego i podpisanego Formularza

do tego urządzenia.

 

Obowiązki i prawa Zleceniobiorcy

Serwis iBroken zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, by przekazany sprzęt był

przechowywany w odpowiedni sposób.

Zleceniobiorca zobowiązany jest do wykonywania usługi w sposób rzetelny z zachowaniem

należytej staranności, w odniesieniu do potrzeb oraz informacji przekazanych przez

Zleceniodawcę.

Zleceniobiorca ma prawo wykonywać usługi we własnym zakresie lub powierzyć ich

wykonanie podmiotowi zewnętrznemu. W tym wypadku nie jest wymagana zgoda

Zleceniodawcy.

Serwis iBroken nie ponosi odpowiedzialności za dane znajdujące się na nośnikach w

sprzęcie przyjętym do naprawy. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za legalność

zainstalowanego przez Klienta oprogramowania (licencje) w pamięci urządzenia. Akcesoria

nie są przyjmowane do serwisu podczas zlecenia naprawy, Serwis iBroken nie ponosi za

nie odpowiedzialności.

 

Obowiązki i prawa Zleceniodawcy

Zleceniodawca dostarczając sprzęt do Serwisu iBroken, a w szczególności przesyłając go

za pośrednictwem firmy transportowej, zobowiązany jest zapewnić mu odpowiednie

opakowanie aby zminimalizować ryzyko szkód transportowych. Za ewentualne uszkodzenia

transportowe powstałe na skutek niewłaściwego zapakowania produktu, Serwis iBroken

nie ponosi odpowiedzialności.

Przekazując sprzęt Zleceniobiorcy, Zleceniodawca oświadcza, że dane oraz programy

zainstalowane oraz przechowywane na twardym dysku, są jego własnością lub posiada on

do nich stosowne prawa.

Zleceniodawca w przypadku gdy sprzęt jest wysyłany do serwisu iBroken za

pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt serwisu, w formularzu zgłoszeniowym powinien

zadeklarować wartość przesyłki. W przypadku braku deklaracji wartości sprzętu

w formularzu zgłoszeniowym, górna granica odpowiedzialności firmy kurierskiej za

ewentualną szkodę transportową jest ograniczona do kwoty 500 zł. W takim wypadku Serwis

iBroken nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty wynikające z zaniżonej kwoty

uzyskanego odszkodowania.

 

Diagnoza i wycena naprawy urządzenia

Serwis iBroken świadczy odpłatne usługi pogwarancyjne w zakresie naprawy urządzeń

nieobjętych gwarancją producenta.

Serwis iBroken ma prawo odmówić przyjęcia sprzętu do naprawy pogwarancyjnej bez

podawania przyczyn.

W przypadku urządzeń typu: iPhone, iPad, iPod – należy odblokować funkcję „Znajdź mój

iPhone”, przyspieszy to pracę Serwisu.

Po otrzymaniu sprzętu Serwis iBroken w terminie do około 7 dni roboczych dokonuje

wstępnej diagnozy obejmującej sprawdzenie stanu sprzętu, przetestowanie urządzenia,

oszacowanie uszkodzeń, wycenę części zamiennych oraz kosztów naprawy. Kosztorys

zostaje przedstawiony Klientowi do akceptacji w uzgodnionej formie (telefonicznej, sms,

e-mail, list). Klientowi przysługuje 7 dni roboczych na udzielenie odpowiedzi dot. zgody na

naprawę. Nie udzielenie odpowiedzi uważane jest jako brak zgody Zleceniodawcy na

naprawę sprzętu.

Diagnoza sprzętu jest usługą bezpłatną w przypadku zlecenia naprawy Serwisowi iBroken.

W przypadku rezygnacji przez Zleceniodawcę z naprawy sprzętu, po przyjęciu zlecenia przez Serwis, koszt wykonania diagnozy dla iPhone, iMac, MacBook, iPad, Apple watch wynosi od 100zł do 200zł (w zależności od wymaganej ingerencji do ustalenia kosztów naprawy urządzenia). Koszt Zdiagnozowania zalanego sprzętu iPhone, iMac, MacBook, iPad, Apple Watch wynosi od 200zł do 300zł (w zależności od wymaganej ingerencji do ustalenia kosztów naprawy urządzenia).  

Naprawa sprzętu

Serwis iBroken przystępuje do naprawy niezwłocznie po uzyskaniu od Klienta akceptacji

podanych kosztów naprawy.

Serwis iBroken dołoży wszelkich starań, aby usługi były wykonywane bez zbędnej zwłoki.

Czas dokonania naprawy przekazanego sprzętu może wynosić od około 1 do 14 dni

roboczych, czas ten może ulec wydłużeniu w przypadku tymczasowego braku części

zamiennych w magazynie, dużego stopnia skomplikowania naprawy lub dużej ilości zleceń.

Serwis iBroken nie wydaje uszkodzonych bądź wymienionych podzespołów ze względu na

zasady dostawców części zamiennych oraz politykę ekologiczną firmy.

Usługa serwisowa związana z czyszczeniem i osuszaniem zalanego sprzętu jest płatna bez

względu na wynik przeprowadzonych przez Serwis iBroken procedur.

Serwis iBroken nie odpowiada za wady bądź uszkodzenia zatajone lub nieprzedstawione

przez Zleceniodawcę w formularzu zgłoszeniowym. Serwis nie bierze odpowiedzialności za

następstwa niepoinformowania przez Zleceniodawcę o aktywnej blokadzie simlock oraz

wykonanym obejściu metodą programową.

Serwis iBroken zastrzega sobie prawo zwrotu Zleceniodawcy sprzętu nie naprawionego

w stanie odbiegającym od stanu, w którym został on przyjęty. Przyczyną mogą być ukryte

uszkodzenia niemożliwe do wykrycia przed rozpoczęciem naprawy, najczęściej będące

skutkiem korozji lub przepięcia.

W przypadku gdy w trakcie wykonywania usługi okaże się, że naprawa wymaga

dodatkowych czynności lub wymiany dalszych części zamiennych nie uwzględnionych

w kosztorysie, Serwis iBroken poinformuje o tym fakcie Klienta. W takim wypadku Klientowi

przysługuje prawo do rezygnacji z naprawy ale obliguje Klienta do pokrycia kosztów

wykonanej przez Serwis diagnozy zgodnie z cennikiem usług. Również w przypadku

rezygnacji z wcześniej zaakceptowanej naprawy, Klient jest zobowiązany do pokrycia

kosztów przeprowadzonej przez Serwis diagnozy oraz pokrycia kosztów związanych z wysyłką części sprowadzonych na poczet naprawy.

 

Odbiór sprzętu

Formularz przyjęcia serwisowego stanowi protokół przyjęcia sprzętu, na podstawie którego

następuje wydanie przez Serwis iBroken powierzonego sprzętu po wykonaniu usługi.

Serwis iBroken ma prawo wydać sprzęt każdemu, kto okaże oryginalny dokument przyjęcia

urządzenia do serwisu. W przypadku zagubienia w/w dokumentu, sprzęt zostanie wydany

osobie, po sprawdzeniu zgodności danych z formularza z okazanym dowodem osobistym.

Serwis zastrzega sobie prawo wylegitymowania Osoby odbierającej sprzęt w przypadku

podejrzenia o bezprawne posiadanie formularza przyjęcia serwisowego.

Warunkiem wydania sprzętu po naprawie jest: zwrot potwierdzenia przyjęcia sprzętu do

serwisu i pisemne potwierdzenie odbioru kwitowane własnoręcznym podpisem, oraz w razie

naprawy płatnej uregulowanie zapłaty za wykonaną usługę serwisową. Usługobiorca

odbierający urządzenie z Serwisu iBroken otrzymuje potwierdzenie realizacji naprawy wraz z okresem gwarancyjnym.

Zwrot sprzętu za pomocą firmy kurierskiej realizowany jest na adres z formularza

zgłoszeniowego. Do urządzenia dołączony jest dokument potwierdzający realizację naprawy wraz z okresem gwarancyjnym, potwierdzeniem odbioru

urządzenia przez Zleceniodawcę jest pokwitowanie doręczenia przesyłki przez firmę

kurierską.

Klient zobowiązany jest do odbioru urządzenia po otrzymaniu z Serwisu iBroken

zawiadomienia o zakończeniu naprawy. Jeżeli sprzęt nie zostanie odebrany w ustalonym

terminie, Zleceniobiorca wzywa Zleceniodawcę do odbioru sprzętu w ciągu 1 miesiąca od

daty otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, Serwis

iBroken jest uprawniony do naliczania opłat za przechowywanie produktu w wysokości 5 zł

za każdy dzień zwłoki. Opłata jest naliczana przez kolejne 2 miesiące. Nieodebranie sprzętu

przez Klienta, przez okres 3 miesięcy od dnia zawiadomienia o zakończeniu naprawy,

oznacza, iż Klient z własnej woli wyzbył się własności sprzętu jako rzeczy ruchomej, poprzez

porzucenie w rozumieniu art. 180 Kodeksu Cywilnego. Własność porzuconego sprzętu

(niczyjej rzeczy ruchomej), na podstawie art. 181 Kodeksu Cywilnego, nabywa przez jego

objęcie w posiadanie samoistne Serwis iBroken.

Klient ma prawo dokonać sprawdzenia urządzenia przy odbiorze. Wszelkie niezgodności

usługi serwisowej z umową powinny być zgłoszone przy odbiorze sprzętu lub najpóźniej w

terminie 7 dni od dnia jego odebrania. Nie dotyczy to widocznych uszkodzeń

mechanicznych, które powinny być zgłoszone niezwłocznie przy odbiorze urządzenia z

serwisu. W przeciwnym wypadku Zleceniodawca, nie może mieć żadnych roszczeń

w związku z nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu wobec Serwisu iBroken.

Serwis iBroken ma prawo wstrzymać wydanie sprzętu do chwili uregulowania przez Klienta

należności za wykonaną usługę oraz innych kwot przysługujących zgodnie z niniejszym

Regulaminem.

 

Naprawa zdalna

Po otrzymaniu sprzętu i zweryfikowaniu informacji przekazanych przez Zleceniodawcę za

pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej Serwisu

iBroken, Serwis do około 7 dni roboczych informuje Zleceniodawcę o prawdopodobnych

przyczynach usterki oraz kosztach naprawy. Powyższe ustalenia zostają przekazane

Zleceniobiorcy według ustaleń przekazanych przez niego w formularzu zgłoszeniowym.

Zgoda Zleceniodawcy na przedstawione przez Serwis iBroken koszty naprawy następuje

poprzez pisemną odpowiedź zwrotną (e-mail) lub podczas rozmowy telefonicznej z

Serwisem. W odniesieniu do napraw zdalnych stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące naprawy sprzętu.

Kurier jest usługą płatną, której płatność pozostaje po stronie Zleceniodawcy i jest doliczony

do kosztów naprawy. Zastosowanie to ma również w przypadku napraw Gwarancyjnych.

 

Gwarancja i ograniczenie odpowiedzialności

Na wykonaną usługę i wymienione części serwis udziela do 12 miesięcy gwarancji w zależności od stopnia skomplikowania naprawy i użytych części.

Z racji możliwości postępowania uszkodzeń elementów elektronicznych, wszelkie usterki

rozpatrywane w trybie gwarancyjnym należy zgłosić maksymalnie do 7 dni od ich

wystąpienia.

Gwarancja nie obejmuje czynności regulacyjnych, konfiguracyjnych oraz zużycia

materiałów eksploatacyjnych.

Gwarancja nie obejmuje podzespołów, które posiadają ślady uszkodzeń powstałych z winy

użytkownika sprzętu.

Gwarancja zostaje wycofana gdy Serwis iBroken stwierdzi uszkodzenie plomb

gwarancyjnych.

Gwarancja nie udzielana jest na naprawy sprzętu, który miał styczność z cieczą.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych tj.: uszkodzenia matrycy – pęknięcia, rozlania, pasy

na matrycy, uszkodzona obudowa czy kontakt z cieczą, który nastąpił po wykonaniu naprawy itp.

Serwis iBroken nie ponosi odpowiedzialności za utracone dane oraz za oprogramowanie

zainstalowane na sprzęcie. Nie odpowiada także za szkody wynikłe z wadliwego działania

sprzętu, za poniesione przez kupującego koszty odzyskania danych oraz za ponowną

instalację systemu operacyjnego lub jego ponowne nabycie i uzyskanie licencji użytkownika.

Serwis iBroken nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez kupującego korzyści

powstałe w wyniku nieprawidłowego działania sprzętu. Zleceniodawca nie może domagać się zwrotu utraconych zysków z tytułu pobytu sprzętu w serwisie.

 

Płatność

Płatność za naprawę dokonywana jest na podstawie wystawionego rachunku dla

Zleceniodawcy.

Zleceniodawca ma prawo zażądać dostarczenia rachunku przez Zleceniobiorcę za

pośrednictwem poczty elektronicznej bądź listownie na wskazany przez Klienta adres.

Termin uregulowania należności określony jest każdorazowo w wystawionym rachunku.

Wszelkie kwoty związane z wykonaniem usług i przekazywane przez Serwis w kontaktach ze Zleceniodawcą są kwotami całkowitymi do uregulowania.

Zapłata honorarium następuje do rąk własnych przedstawiciela Serwisu lub przelewem na

rachunek bankowy określony na wystawionym rachunku.

Za datę dokonania płatności uważa się datę zaksięgowania należności na koncie

bankowym Serwisu.

Zleceniodawca może zgłosić Serwisowi uwagi co do wystawionego rachunku. Zgłoszenie następuje ustnie lub w formie elektronicznej w terminie 7 dni od momentu jej dostarczenia.

 

Reklamacje

Reklamacje związane z usługą zrealizowaną przez Serwis, Zleceniodawca zgłasza za

pomocą poczty elektronicznej na adres Serwisu: info@ibroken.pl lub osobiście w

siedzibie firmy iBroken - konieczne jest dołączenie dokumentu potwierdzającego wykonanie naprawy w serwisie iBroken wydawanego przy odbiorze urządzenia.

Postanowienia dotyczące naprawy sprzętu stosuje się odpowiednio w odniesieniu do

reklamacji.

Serwis zapewnia bezpłatne usunięcie wady objętej gwarancją w terminie 14 dni roboczych

od dostarczenia wadliwego sprzętu i zgłoszenia reklamacji.

Nabywca traci uprawnienia gwarancyjne w przypadku naruszenia plomb gwarancyjnych lub

dokonywania wszelkich przeróbek przez osoby lub firmy do tego nieuprawnione. W przypadku widocznych uszkodzeń mechanicznych lub powstałych poprzez niewłaściwe korzystanie z urządzenia przez klienta czy widoczne ślady kontaktu z cieczą serwis iBroken ma prawo odmówić przeprowadzenia naprawy gwarancyjnej.

 

Zobowiązanie poufności

Informacje zawarte w umowie o świadczenie usług serwisowych Strony umowy zobowiązują

się traktować jako poufne. Zobowiązują się do nieprzekazywania osobom trzecim żadnych

informacji o warunkach wykonywania umowy tj. informacji, materiałów których posiadanie

związane jest z zawarciem i wykonaniem tej umowy oraz informacji, które obie Strony

uzyskały nawzajem podczas wykonania tej umowy. Zobowiązanie to obowiązuje również po

zakończeniu umowy.

 

Postanowienia końcowe

Korespondencja dotycząca warunków wykonywania usługi kierowana na adres

Usługodawcy/Usługobiorcy, a nie odebrana przez jedną ze stron w terminie, będzie

uznawana za doręczoną. Korespondencja w formie elektronicznej - zostaje uznana za

doręczoną z chwilą wprowadzenia jej do środka komunikacji elektronicznej.

Każde ustalenia pomiędzy Zleceniobiorcą, a Zleceniodawcą, różniące się od treści

postanowień Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Spory i roszczenia związane z wykonywaniem usługi oraz płatnością dotyczące podmiotu

niebędącego konsumentem będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby

Serwisu iBroken. Przepisy polskiego kodeksu cywilnego znajdą zastosowanie w

nieuregulowanych sprawach. Nierozłączną część umowy stanowią wszelkie załączniki i

protokoły.

 

Słownik

Formularz przyjęcia serwisowego - formularz w wersji papierowej znajdujący się i

wydawany w siedzibie Serwisu.

Formularz zgłoszeniowy – formularz w wersji elektronicznej znajdujący się na stronie

internetowej Serwisu iBroken: www.ibroken.pl

Regulamin – oznacza postanowienia obowiązujące w stosunku pomiędzy Zleceniodawcą,

a Serwisem w zakresie przeprowadzanej, diagnozy, wyceny oraz naprawy sprzętu.

Siedziba Serwisu – oznacza ul. Zabłocie 19, 30-701 Kraków.

Sprzęt – oznacza sprzęt elektroniczny firmy Apple tj.: iPhone, iPod, iPad, Mac mini, Macbook,iMac, Mac Pro, Apple Watch peryferia.

Strony – oznacza Serwis iBroken oraz Zleceniodawcę.

Usługa serwisowa – czynności związane z diagnozą, wyceną oraz naprawą sprzętu, jak

i również zgrywaniem, odzyskiem danych zawartych na nośnikach pamięci sprzętu.

Zleceniodawca/Klient – oznacza podmiot będący osobą fizyczną, prawną lub jednostką

organizacyjną niebędącą osobą prawną, zgłaszającą urządzenie do naprawy/obsługi

serwisowej.

Zleceniobiorca/Serwis – oznacza Serwis iBroken z siedzibą w Krakowie, ul. Zabłocie 19,

30-701 Kraków.

Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych oraz analizy ruchu na stronie. Więcej możesz przeczytać klikając tutaj.